Provozní řád

 1. V prostoru kempu Sokol Troja se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci popř. v restauraci při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.
 2. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 3. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, auta, karavany, mikrobusy apod.), platí ukončení pobytu v areálu do 14.00 hodin posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 4. Host platí za ubytování předem.
 5. Při ukončení pobytu v kempu musí host odevzdat na recepci popř. v restauraci čipovou kartu.
 6. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek.
 7. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu nikam ukládat.
 8. V době od 22.00 hod do 6.00 hod je nutno dodržovat noční klid.
 9. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.
 10. Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče!
 11. V areálu kempu je přísný zákaz rozdělávání ohňů.
 12. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 13. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele.
 14. Maximální rychlost vozidel v areálu je 5 km/hod.
 15. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 16. Ubytovatel neruší za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.
 17. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 18. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu Sokol Troja. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z kempu Sokol Troja vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 5.000 CZK (218 EUR) nebo dle skutečné výše.
 19. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se peníze nevrací.

Tento Provozní řád kempu platí od 1. dubna 2018.